1- دريافت نسخه هاي جديد بر روي سايت رايگان مي باشد

2- تمام مطالب ارسال شده روي سايت عمومي هستند و همه كاربران حق مشاهده و استفاده از آنها را دارند. استفاده از اين مطالب سايت در سايت هاي ديگر فقط با ذكر منبع (شركت پيشگامان هريس رايانه) مجاز مي باشد.

3- فعاليت اين سايت بر اساس قوانين جاري كشور، به ويژه قانون تجارت الكترونيك است و مسئوليت ناديده گرفتن اين قوانين توسط كاربران، به عهده خود كاربران است.

4- براي پرداخت هزينه نياز به ثبت نام در سايت  نمي باشد.

5- مسئوليت واقعي بودن اطلاعات درج شده درهنگام پرداخت توسط كاربران به عهده خود اشخاص است .