راه اندازي اتوماسيون اداري هريس

تجربه اجرا در اتحاديه هاي 300 تا 17000 عضو

 

براي راه اندازي با شركت هريس تماس حاصل فرماييد

 

خط ويژه         24 00 00 66  -  021