تازه هاي هریس

بروز رساني نرم افزار ارتباط با مشتري هريس

یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۱

بروز رساني نرم افزار ارتباط با مشتري هريس براي آژانس ها قبل ..........................................................................................................

مقالات و یادداشت

داستان اسطوره

دوشنبه ۱۰ مرداد ۰۱

اسطوره داستاني تخيلي از تلاش مردماني است كه قصد بهبود زندگي خود را دارند - نويسنده در اين داستانك قصد دارد از اوليگارش و تبعات آن سخن گويد. سيدمحمدرضا ميرخاني در اين داستان از فريبكاري انسانها در سوء استفاده از قدرت مي گويد

اتوماسيون اداري چيست؟

دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۳

امروزه سيستم‌هاي اتوماسيون اداري تكامل يافته‌اند و طيف وسيعي از فعاليت‌هاي سازماني و برون سازماني را پوشش مي‌دهند و به همين دليل شامل ماژول‌هاي متنوعي است كه هر كدام بخش‌هايي از فرايند‌ها يا فعاليت‌هاي يك سازمان را در برمي گيرند.

مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)

دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۳

مديريت ارتباط با مشتري، بر مبادله ارزش بين مشتري و سازمان بنا شده و بر ارزش ايجاد شده در اين ارتباط تاكيد مي‌ كند.

بروز رساني نرم افزار ارتباط با مشتري هريس

یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۱

بروز رساني نرم افزار ارتباط با مشتري هريس براي آژانس ها قبل ..........................................................................................................

برخی از مشتریان