شماره مشتری در هریس : * 
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل : جهت دریافت رسید و فاکتور خرید 
بابت : پشتیبانی سالیانه نرم افزار  
هزینه پشتیبانی : 700،000 ریال  
مالیات بر ارزش افزوده : 0 ریال 6 درصد
مبلغ پرداختی : 700،000 ریال
     

خطا در دریافت اطلاعات