اتوماسيون چيست ؟

(Automation) تركيبي است از دو كلمه "automatic" و "operation" و به معني عمل كردن بدون عامل خارجي (انسان) يا با كمترين تاثير عامل خارجي است. بعبارتي اتوماسيون يعني خودكارشدن عمليات. خودكارسازي اداري مجموعه‌اي از روش‌ها براي ثبت و نمايش و مديريت روندهاي اداري , فني و مالي ميباشد. اغلب اين راهكارها بر پايه اين جمله بوجود آمده اند " انسان فكر كند، ماشين كار كند" اما با وجود گذشت سالها از بكارگيري نرم افزارهاي مكانيزه اداري و مالي در سازمانها , هنوز امور اداري و دفتري و گردش اسناد اغلب به طريقه سنتي انجام مي گيرد. سرعت پايين، افزايش بوروكراسي غير نياز ، وابسته شدن سيستم به افراد و نيز عدم هماهنگي روش سنتي با نرم افزارهاي يكپارچه سبب افزايش قابل ملاحظه خطاهاي انساني و كاهش بهره وري در سازمانها ميگردد. اتوماسيون اداري كه دربرگيرنده سيستم هاي مالي , پرسنلي , اداري , بايگاني و فني باشد و در يك مجموعه متمركز و مرتبط قابل استفاده باشد سيستم ERP - Enterprise Resource Planning نيز ميگويند. برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و نظارت بر عملكرد فعاليتهاي درون سازماني يكي از مهمترين معيارها و پيش نيازها در توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات در سازمانهاي امروزي محسوب ميشود تحقيقات گروه (تحقيقات انجمن مديريت جريان كار) نشان مي‌دهد سازمانهاي سنتي حتي موسسات موفق و مطرح جامعه , عملا تنها از 30درصد منابع انساني خود استفاده ميكنند و از 70درصد ديگر غير از اتلاف وقت و سربار هزينه چيزي عايدشان نمي‌شود شركت هريس همواره سعي نموده بصورت تخصصي تمام امور صنفي , مالي و فني اتحاديه ها بشكل متمركز و مرتبط در يك مجموعه با قابليتهاي بالاي آمار و گزارشگيري ارايه كند تا سهمي در پيشبرد اهداف مديران دلسوز اتحاديه ها داشته باشد شركت هريس پيوسته مشتاق دريافت نقطه نظرات و پيشنهادات سازنده اعضاي محترم هيات مديره و مديران اجرايي ارجمند اتحاديه ها در پيشبرد و توسعه اتوماسيون اداري ميباشد