چرا اتوماسيون شركت هريس ؟

شركت هريس با سابقه طولاني در ارايه سيستمهاي نرم افزاري و با دارا بودن چندين سال تجربه انجام و ارايه مشاوره فني به اتحاديه هاي متفاوت و آشنايي با نقاط قوت و ضعف نرم افزارهاي مختلف و نيازهاي واقعي كار ؛  پس از چندين سال تحقيق و تحليل , اقدام به طراحي اتوماسيون اداري اتحاديه ها نموده است كه با تلاش متخصصين رايانه و استفاده از تجربه مشاورين صنفي و مديران اجرايي اتحاديه هاي مختلف توزيعي , توليدي موفق به پياده سازي آن در اتحاديه هاي معتبر تهران گرديده. اين سيستم  نقش بسزايي در كار اجراي اتحاديه ها , افزايش بهره وري و درآمد , آمارهاي موثر و گزارشات متنوع براي مديران داشته است  , ازاينرو شايسته و بجا است تا مختصري از اين دستاورد اطلاع رساني شود تا مشفق راه موفقيت براي ديگران باشد.


نكات كليدي در اتوماسيون اداري هريس

  • تحليل و مستند سازي دقيق اطلاعات و نيازهاي اتحاديه هاي صنفي
  • پياده سازي سيستم بصورت تست و رفع اشكال و بررسي نكات كاربردي
  • درنظر گرفتن سادگي و سهولت استفاده از اتوماسيون براي كارمندان و مديران
  • توجه به كليه قوانين نظام صنفي در اتوماسيون
  • در نظر گرفتن بهترين و روانترين نگارش مكاتباتي در نامه هاي اداري
  • در نظر گرفتن تمامي مراحل كنترل دسترسي حتي كوچكترين امور
  • كنترل دقيق مكاتبات دبيرخانه و پرونده اعضاء در يكپارچگي سيستم
  • توجه به ريزترين نكات صنفي در صدور , تمديد , المثني و انتقال جواز كسب
  • كنترل تمام موارد جامانده از چشم كارمندان و پيام دهي مربوطه
  • درنظر گرفتن ارتباط اتوماسيون با سايت اينترنتي اتحاديه در خدمات دهي بهتر تحقيق و توسعه كاربردي اتوماسيون و استفاده از پرسنل فني و صنفي كه ماهانه بيش 500 نفر/ساعت كار تخصصي مداوم روي سيستم اتوماسيون هريس انجام ميگيرد