لزوم استفاده از نرم افزار

بسياري از مردم، نرم افزار را با برنامه هاي كامپيوتري يكسان مي دانند. در واقع اين ديد، بسيار محدودكننده است. نرم افزار فقط برنامه هاي كامپيوتري نيست، بلكه تمام مستندات و داده هاي پيكربندي را كه براي حيات اين برنامه ها ضروري اند را شامل مي شود. سيستم هاي نرم افزاري معمولا شامل تعدادي برنامه، فايل هاي پيكربندي جهت حفظ تنظيمات، مستندات سيستم جهت تشريح ساختار نرم افزار، مستندات و راهنماي كاربر براي تشريح چگونگي كار با سيستم مي باشد.