+ | - چاپ

همكاري با شركت هريس

شركت هريس از افراد داراي تجربه و با انگيزه در زمينه هاي زير دعوت به همكاري مينمايد:
فارغ تحصيل رشته نرم افزار جهت دپارتمان برنامه نويس
فارغ تحصيل رشته نرم افزار يا مرتبط جهت پشتيباني سيستم هاي اتوماسيون اداري
فارغ تحصيل رشته صنايع جهت تحليل و طراحي سيستم هاي اداري -مالي
تكميل فرم استخدام

همكاري با هريس