تجهيزات سخت افزاري

       

ALM

اوج سگال

دانژه

CYRUS

 2 و 4 و 8 خط

نوع ارتباط:  سريال RS232

امكانات: تشخيص FSK, DTMF

,تماس هاي وارده و صادره , زنگ , مدت

وسايل همراه: دستگاه, كابل سريال , آداپتور,كارت گارانتي يك ساله

2 و4 و 8  خط

نوع ارتباط:  سريال USB

امكانات: تشخيص FSK, DTMF تماس هاي وارده و صادره , زنگ , مدت مكالمه

وسايل همراه: دستگاه, كابل usb ,كارت گارانتي يك ساله

 2  و 4 و 8 خط

نوع ارتباط:  سريال USB

امكانات: تشخيص FSK, DTMF تماس هاي وارده و صادره , زنگ , مدت مكالمه

وسايل همراه: دستگاه, كابل usb ,كارت گارانتي يك ساله

2 و 4 و 8 خط

نوع ارتباط:  سريال USB

امكانات: تشخيص FSK, DTMF ,تماس هاي وارده و صادره , زنگ , مدت مكالمه

 وسايل همراه: دستگاه, كابل USB,كارت گارانتي يك ساله

4 و 8 خط فول

نوع ارتباط:  سريال RS232

امكانات: تشخيص FSK, DTMF

,تماس هاي وارده و صادره , زنگ , مدت مكالمه , قابليت ضبط مكالمه يك خط و صفربند هوشمند

وسايل همراه: دستگاه, كابل سريال , آداپتور,كارت گارانتي يك ساله